Wie zijn we

Business Club Voorne Aan Zee: Ons site adres is: https://bcvaz.nl.

De vereniging Business Club Voorne Aan Zee (BCVAZ) gaat zorgvuldig om met Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. De persoonsgegevens verkrijgen wij van onze leden, danwel zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals handelsregister of kadaster.

Doel

BCVAZ gebruikt persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze ledenadministratie, het voeren van onze administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens

BCVAZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet kent verschillende termijnen, die verschillen per persoonsgegeven en/of per doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Op grond van de Belastingwet geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Op grond van het Burgerlijk Wetboek geldt een termijn van 20 jaar voor aansprakelijkheid. BCVAZ bewaart haar gegevens in digitale vorm op een gegevensdrager gedurende 20 jaar na afsluiting van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

BCVAZ deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de administratie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken in onze opdracht dragen wij er zorg voor dat deze derde minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens in acht neemt. Daarnaast verstrekt BCVAZ uw persoonsgegevens niet aan andere derden, dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Uw rechten

U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, het recht om een verzoek in te dienen tot correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om beperking van de verwerking te vragen, het recht om te vragen om gegevens digitaal te verkrijgen en te vragen gegevens over te dragen (data-portabiliteit).

Wanneer de verwerking van een persoonsgegeven is gebaseerd op uw toestemming heeft u het recht deze in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

U heeft het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw verzoeken worden overeenkomstig de AVG behandeld. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om nadere informatie om duidelijkheid te verkrijgen over uw identiteit.

Geautomatiseerde besluitvorming

BCVAZ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Slot

BCVAZ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

BCVAZ zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en op een behoorlijke en passende wijze verwerken en beveiligen. Dit om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

BCVAZ, gevestigd aan de Verlengde Lagelandseweg 4a, 3222 AL Hellevoetsluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. H. Neubauer en B. Kers zijn de contactpersonen van BCVAZ, zij zijn te bereiken via E-mail: info@designxpressions.nl en info@partnersinfinance.nl of te bellen naar telefoonnummer 06-19232505 of 0181-331040.